ون بوون

شیعر و دەنگ: شێرکۆ بێکەس
ئەنیمەیشن: باران ڕەیحانی