وەختێ پاییز ڕەنگەش زەردەم بۆ

شیعری نوێی هەورامی

هۆشم کەوتەنەو شاعێرنا    بەینێوەن

لارە لار  تەماش کەروو

چەنی موسافر قەمچ بە قەمچ فەرامۆش کەرۆ جادەی

جادە درێژ چەم بڕۆ وێش دمارە و وێرەگارە

_ من و وێرەگا دەردەما یۆنە

ڕۆجیارما تۆریان مەدیۆما پۆنە

دەی بە من چێش؟

کە وێرەگا زەهرەممارا پاوەرەکاو دۆلارینە

قەحبە!

ڕیک دەسەکێ بیبینگای وار

بە هەرچی دارە چنارین ماچا باڵاو

بەرزاییشنە بەهەشت وینا!

ئەگەر گەرەکم بۆ

 پەشتوو جەدوەلەکاو شارینە زەریفی وینوو،

ئشتیبای کەروو

ئینە یەکەم قۆڕین شۆنەو سۆتەو هەرچیوێرە سۆتەمەنین

ئینە دمایین گوو واردەین

دماو ماچەکات/ کامێشا؟   ــ ملایملوو غەریبی

ڕانام تەقنوونە ڕانات قەی مەکەرۆ؟

کە قەیچ کەرۆ

تا کەی وەرمە خۆفناکەکامنە

لوای و نەلایمنە گەرەکەم بی و نەبی و بەی و

بەیەکات بەزمێ عوسمانینە یاونوو هەر!

_جارێ تەکنەمنە دانەت نازار

تا عادەتێو مانگانەیمنە ئێشت بوو

ــ چەشت تەرت بوو

سەوزێ!

کە هیچ بەهەشتێوە مەشی

کە وادەت نەویەرنانم

خۆ نیشیرە لامنە و ماچی:

واران وارنمێنە ئیستگایەکا

تف کەرمێ دلێ ئا سۆخما نمازا باڵێ گێرمێوە

ئاخر پەی کۆی؟

ها؟ سەوزێ نامە وەشێ

خوە! من ساکیەورە لایێتنە

چی پەنجەرەن ساتێوەنە سرەویۆمانە…

خرابیۆمانە با مۆدیۆمانە… قەی مەکەرۆ؟

هۆشم نەشیەنۆ تا زانوو

چە گومەڵتاوێ مەسخەرەنە چەققێنمێ

تۆ واچی؟

هاهاهاها… بە خوەوە واوەی… هاهاهاهاها…

کوچێ وەش پێسەو وەنەوزە پاییزیەکا

نەوەش گنە پاڵێ پەشتوو ئازیزەکا

ورد٘ بەوە دلێ قاڵیەکێنە

من از تو میمردم اما تو زندگانی من بودی

ئەی دۆشاو

پەی لای واری فرووغێ

از این ور دستهایم میماچمت هنوز    گرم

لمست میمیرم هنوز

از این حیاط         کمر من و باغچه دردت میکند

که زود مرد فروغ     ــ خدا وکیلی

تو کە بە بارێ جگەرێوە چەققانی

من تا بە تاوێ شیعر نویستەیوە عاشق

هاهاهااااا…

ڕیک خوای چەتەکامانە

تاتەت سەوزێ!

تا کڵاشێ چڵکنینۆ ڕەق ڕەق پیان

ئیتر گوو قەبرەو هەرکەسی باوشەو ئیبراهیمینە وت!

شمەیچ مردێ با خواوی چەقدێ

حەز کەروو و خۆ حەزەکاما بەردیمێنە چیوێ ڕەق و

پەڕچەمەکێ هەر شەکیاوە

با

سوور ونی پژگنا ئاسماننە

هەەەەەو مەخلۆقەکە!

تەنیا گووگڵنە ئافریقای ویندێ

گێردێرە دەسماڵە سەوز و زەردەکاتا

وەشیەکاتا

ئەها مەحشەر!

تاو نا تاوێ بە تاوێ و واران و فیشەک

(هەر ئێشێنێ)

بدیە سەوزێ!

پەی وارانی و مۆبایلەکەیت گێرە دەستەو!

هەر تەختێنە پەنەت بارا و

هەر بەختێنە چەنەت لارا

یا گوو کەرە یا شوو کەرە!

بدیە سەوزێ!

کە مەو عاشقنووت  پاییزش ڕەنگەش زەردەم بۆ

تا مەو باوشنیم زانوو

هەیتا هەیتا هایتا… هایتام زانی

وا مێ تا باوشێت زانوو

زانی تا وێ وارنوونە یاگە وەشەکێت

ئەسڵەن ئازیز!

ئی گەمە زوانیە لتت بۆنە!

وەشەویسی سەرەش مەشۆ

نان پەی نانەوا، گۆشت پەی تووتەی

چن دەنگی بە فۆنتی بێ نازەنینەو

من یا ئەگەر مەردا یا هەر ئاخرش مەردا

ئیتر بە بێسارانی چێش

پاییز نمانانش فۆنێ درێژنە

ئەرێ سەوزێ!

ڕەنگێوەنە چڕووت   ڕەنگیەی

جەنگتەرت زەخمار گنوو ونی

کە تۆ گەرەکت نیا بی یا بەی و بەیەکات… گومنێم بەزمێ عوسمانینە هەر!

تۆ سەوزەنی گرد مەرزێنە

سیاسەت یانی ڕادیۆکەم تەبەقێو سازمان ملەلینە

تاتەم ماچۆ!

جە فەرمایێشتە بێ بەهرەکاش نەواچوو پەیتا:

ڕازڵێ بەققازڵێ کەڵم کوشتەن توازڵێ

ئێگە:

ڕوەو هەر نەقشێوەرە کێشدێ نەقاشیش

کۆساڵانا و گۆڕەکەما

دوێ مریچیڵێ، سیروانەکەو

پاییزا یا وەهار هەر

ئێمەشارما نەدیەن تاتە!

پەشتوو مزگینە و تاریکە کۆڵانێکە کریۆ و نەکریۆ ماچێ،

هەرچێ قسمەت!

ئی هیچ و پووچە وەنیشەو سەوزێ

ئی ڕازێ بابایمە دیوانێنێ قورس و ئیش!

بە ئێمە چێش؟

تۆ تاوێ سێتیە مانتۆکەتنە

هەرچی فێعلا نەتەرسی و ماڕەش

بە وای واچە باڵیە

بە من گیسیەنە

پا چەم حیزا گەففای

زاوڵێ بێنی تۆ هەر سەوزێ

هەڵای سەوزە نەبیێبێنی/ بێنی؟

نەوەش

 گەڵا ڕێزانوو شاری

داروو دیواروو شاری

کوڕەکاو شاری

حەر شاری، حەر واچێنی حەر شاری…

ئێننەت واتەو، ئی کاغەزە دڕیا و خەریک بێ شیعرەکێ بار کەرۆ پەی شاری… مۆبایل ئاما!

چی مەگیرە عەشق ئاما

ئیتر چن جارێ بنوو هەرچیوێ تاریکینە ئێرزا بیێنی؟

ها؟ سەوزێ…

یا ئیتر چن جارێ شاریانە گرەووێنی

کڵەکەت خزان سەروو کوپیترە

خنیکیێبی تەنگە نەفەسوو ترافیکێوەنە

ئەسڵەن فەرشید!

ئارۆ وەشما بۆ هەی‌هوو تا سەوای

چەرخ چەنی گێڵۆ مامەڵەو خودای

هەرچەنی گێڵیۆمانە چەرخ

چێروو ماشینێنە ئاسمانێنە

زانوو هەر مننا کەپرە وەشەکێت داروو ئاوی

گۆرانیێ فۆلکلۆرنە با هەر هەڕڕین بۆ هەوارت

هەڕڕاوەبۆ هەوارت ئەگەر نەگۆرانیەی پەی من    پاپ!

من لوای سەردەمیانەم نامان هەڵای

یا گلێروو وگلێرنیم

نەگلێری ڕا سەخڵەتەنە سەختەنە سەوزێ!

هاکا ئی شیعرێ کێشتش پەی قەسیدێوە

ــ چی مەگەر شمە شاعرێندێ؟

ئەرێ

 هۆشم کەوتەنۆ

خۆ واتم ئەوەڵۆ و ئەوەڵشەو

نەلی!

بە فێعلێوە وێچم حاڵیم نەبی!

حاڵیت نەبی!

نەبی خۆ هەر تا با بەیەکات  مەمەکاڵنە…

عوسمان    گیاننە…

photo_٢٠٢٠-١١-٢١_١١-١٨-٤٦

سەرنجێک بنوسن