ریچل ئیلایزا گریفیتس
ریچل ئیلایزا گریفیتس

بینینی بەدەن

17ی تشرینی دووه‌م، 2023

ئەو مرد و ئەمن- له کانیاوی خوێنی دایکمدا، برینی یەکەمی دێتەوە بیرم. سەر سڕماو لە گوڵپەڕی نەپشکووتوو سوور پرتووکاو، ڕەش هەڵگەڕاو لە دەوری مەچەکی. چەند میوەی قاش کردن، چەند پیواز، چەند بەدەن به پێست و ناوکی تیژەوە. به دەمی منەوەی کرد. ئەو ئێمە ژیا و ئەمن- ئەو ئێمەی داڵدە دا و ئەمن- بێ‌وچان دەدوا لەگەڵ…

دەیخوێنمەوە